Zásady ochrany osobních údajů

Provozovatel zaručuje všem návštěvníkům tohoto serveru ochranu jejich osobních údajů ve smyslu zák. č. 101/2000 Sb., O ochraně osobních údajů a Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (dále jen „GDPR“).

Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů je: TANDEM Group, spol. s r.o. Se sídlem Nerudova 450/44, Vítkovice, 703 00 Ostrava. Kontaktní údaje správce jsou ◦ e-mail: tandemgroup@tandemgroup.cz ◦ telefon: +420 596 614 618

Osobním údajem se ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě.

Osobní údaje zpracováváme jako správce, tj. určujeme, jak budou osobní údaje zpracovávány a za jakým účelem, po jak dlouhou dobu a vybíráme případné další zpracovatele, kteří nám se zpracováním budou pomáhat.

Jaké osobní údaje zpracováváme

  • identifikační údaje: umožňující identifikovat osobu, se kterou komunikujeme nebo poskytujeme naše služby, například: jméno, příjmení, v případě našich zákazníků, smluvních partnerů či dodavatelů také bydliště, sídlo nebo místo podnikání, datum narození, IČO, DIČ, název obchodní firmy, atd.
  • kontaktní údaje, zejména e-mailovou adresu, číslo telefonu, mobilního telefonu, IP adresu, atd.
  • osobní údaje vyplývající z navázaného smluvního vztahu a poskytování služeb (údaje o uzavřených smlouvách, druhu prováděného nebo dokončeného díla, platební historii, změnách smluv, klientských změnách, reklamacích vad, apod.)
  • osobní údaje získané na základě komunikace mezi naší Společností a fyzickou osobou (IP adresa, písemné zápisy z osobní komunikace, písemnou a elektronickou komunikaci, atd.)
  • údaje, které je možné zjistit z veřejných registrů.

Rozsah a doba zpracování osobních údajů

  • Osobní údaje vždy zpracováváme pouze v nezbytně nutném rozsahu dle druhu služeb, které poskytujeme nebo podle povahy obchodních vztahů s obchodními partnery a v rozsahu stanoveném právními předpisy, kterými jsme při podnikání vázáni.
  • Rozsah osobních údajů zpracovávaných o zákaznících, potenciálních zákaznících a obchodních partnerech vyplývá z právních předpisů upravující uzavírání kupních smluv a smluv o dílo či dalších obchodních závazků.
  • V ostatních případech zpracováváme pouze ty informace, které nám při komunikaci s naší Společností náš partner nebo potenciální partner sdělí (obvykle jde o e-mailovou adresu, telefonní číslo, IČ podnikající fyzické osoby nebo identifikační údaje statutárních zástupců obchodních korporací nebo spolků).
  • Doba zpracování osobních údajů je dána především právními předpisy vztahujícími se na naše podnikatelské činnosti (zejména povinnost prokázat splnění daňových povinností a řádné vedení účetnictví, provádění auditu atd.), podle nichž jsme povinni uchovávat dokumenty, na nichž jsou uvedeny.

Osobní údaje nepředáváme či neprodáváme třetím osobám, neposkytujeme je příjemcům do jiných států. V rámci oprávnění stanoveného právními předpisy jsme povinni zpracovávané osobní údaje poskytnout na základě žádosti státním orgánům, soudům a státem určeným dohledovým orgánům.